OAG behandlingsresultat

 In metodutveckling, varroabehandling

OAG, OxalicAcidGlycerol är en lovande behandlingsform mot varroa. Den fyller behovet att kunna behandla på ett för bina skonsamt sätt. På våren när flertalet varroa är dolt i ynglet, vill man inte behandla med kemikalier, som förorenar skörden.

I USA finns ett stort behov att hitta metoder som kan ersätta de upprepade behandlingarna med förångning av oxalsyra. Randy Oliver har gjort omfattande försök med olika blandningar av oxalsyra och glycerol. Bästa blandning är 1:1 18gOA/14ml glycerol, uppsuget av ett absorberande material som exempelvis “pappershanddukar”. Oliver anger full effekt efter 50 dagar.

Under våra förhållanden, verkar det som att vi få resultat tidigare, cirka 35 dagar tidigare.

Undersökning med BeeScanning

Hembigården 5 stycken samhällen. Vi kontrollerade alla med BeeScanning appen. Alla utom en hade 0% infestation. Samhälle 42 hade 1-1,5% infestation.

Behandling

Vi behandlade 3 stycken samhällen med OAG, placerad ovanpå yngelramarna. Vi har använt ett papper för herbarier 0,3 mm tjockt. Doserna 18g OA (0,5g/cm2). Nedfallet räknades var 24;e timme.


Observera att bina inte skyr OAG som vid applicering av Thymol. Det är heller inte så konstigt eftersom det inte har någon särskild lukt.

Galler för uppsamling av nedfall.

Frågeställningar

1. Är OAG effektivt?

2. Vad är förhållandet mellan vad appen anger och OAG nedfallet?

3. Kan man lita på appen, för praktisk bedömning?

Resultat

1. Ja, mycket effektivt. Dag 13 har 98 % dött, jämfört med vad som faller ner dag 14.

2. Appen anger 1-1,5 % vilket är korrekt och skulle motsvara 200-450 varroa/vid bistyrka 20 000-30 000 bin.

3. Appen hittar här både de samhällen som har mycket låg och även de med hög infestation.

Förklaring av tabellen

Den första av varje av de färgade kolumnerna E, I och M med summa 8, 16 and 1102 är de faktiskt räknad kvalstren. Totala beräknade nedfallet, kolumnerna F, J och N,  är  11, 27 och 1860. Det har beräknats enligt följande (summa/720cm2 area av uppsamlingsgallren) * 2025cm2 arean av hela botten * % av bottenarean under yngelramarna, detta är lite godtyckligt men bedömning utifrån nedfallets spridning)

Slutsatser

I en bigård kan det vara mycket stor variation. Vilket kan ifrågasätta tesen om betydelsen av reinvasion.
Med BeeScanningappen kan man snabbt identifiera samhällen av intresse för avel och i behov av behandling.
OAG är mycket effektivt sätt att döda kvalster, både ute på bina (foretiska) och vartefter de kommer ut med kläckande bin.

Under 2 veckors mätning dödades ca 1800 varroa från samhälle nr 42. De fyra första dagarna föll ca 800 foretiska varroa, (beräknat enligt 800 minus 100 kläckande * 4 dagar = 400) följande dagar, ca 100 varroa/dag från nykläckta bin.

Bina verkar inte särskilt stressade av OAG (luktlöst), jämfört med Thymol. Bina gnager lite på pappret, men ganska långsamt.

Nackdelar
Det är inte klargjort om OAG, med långtidsverkan kan ha några negativa effekter. Försiktighetsprincipen bör väl gälla att inte behandla i onödan. Vid den dagliga räkningen har det förekommit enstaka döda bin ovanpå nedfallsgallren. Idag efter en natt med minusgrader, låg 5-6 st döda bin, utsläpade på flustergallren. Detta enbart i de tre samhällena under behandling. Inte utanför de två obehandlade.

I samhälle 42 fanns även ca 10 outvecklade larver, deformerade puppor på nedfallsgallret.

Recent Posts