Bihälsa och uthållig biodling

 In app, The Swarm

Full rapport här

(BeeScanning fick möjlighet att presentera för fokusgruppen i Ultuna i maj 2019. Beescanning nämns i två fall i rapporten. Sidan 11 och i minipapperet page 5. )

Sammanfattning

Under loppet av 2019 undersökte EIP-AGRI Focus Group (FG) om ”Bihälsa och hållbar biodling” ett tillstånd för olika nyckelfaktorer som är viktiga för honungsbihälsan. Expertgruppen diskuterade de viktigaste drivkrafterna för förändring från dagens situation till en hållbar framtid. Deras mål var att besvara den övergripande frågan: Hur säkerställs biodlingens hållbarhet inför utmaningar kopplade till skadedjur och sjukdomar, intensifieringen av jordbruket och klimatförändringar?

Genom en diskussion om utmaningar, möjligheter och god praxis och lösningar som finns tillgängliga har fokusgruppen identifierat en uppsättning prioriteringar och vägar framåt.

Nyckelfaktorer för att hålla bikolonierna friska (prioriteringar):

Tillgänglighet av kunskaper och färdigheter (forskning och praxis) Att upprätthålla en hållbar miljö runt honungbikolonin Bestämning och utvärdering av honungsbis hälsotillstånd Honungsbis motståndskraft och förbättring av deras välbefinnande Tolkning av data från övervakning, precision biodling (PB) Hanteringsmetoder anpassad till lokala förhållanden
Stöd för genetisk mångfald av honungsbin
Subletala effekter av kemikalier i en miljö med flera stressfaktorer

Vägar framåt (lösningar på problemen)

Trots de senaste årens många innovationer och framsteg, även inom några av dessa nyckelfaktorer, behövs fortfarande ytterligare arbete för att uppfylla alla dessa prioriteringar. För att ta itu med de nyckelfaktorer som nämns ovan rekommenderade fokusgruppen att:

Skapa en europeisk plattform för att bättre koppla ihop forskning och praxis (Research need from practice – RN) Utveckla ett slags licens för biodlare, en paneuropeisk standard
Utveckla och implementera ett praktiskt index som syntetiserar binas hälsotillstånd (RN)
Utveckla och utvärdera tekniska metoder för att kontrollera Varroa, för hållbar biodling (t.ex. fånga kvalster hos arbetare eller drönare, drottningburar och konstgjorda svärmar) (RN)

Tolka och dela insamlade data från övervakning, både biotiska och abiotiska faktorer
Bedöma exponeringen för stressfaktorer från jordbruket i kombination med resurskvalitet (RN)
Identifiera, implementera och kommunicera motverkande metoder bland biodlare och jordbrukare (RN)
Hantera komplexitet genom samarbete mellan relevanta intressenter
Kartlägga landskapssituationen runt bigården för hållbarhet (gör övervakningsresultat tillgängliga i kartor)
Betona vikten av genetisk mångfald för hållbar biodling och utveckla program för lokal avel (RN)

Recent Posts