FAQ

FEL

Jag får inte SMS-koden.

Skicka skärmdump när du skriver in ditt telefonnummer och vilken nätverksoperatör du har, till support@beescanning.com.
Alternativt kan man nu logga in med Google, Apple ID eller Facebook.

I APPEN

Hur är appen ordnad?

Bigårdar > Kupor > Analyser > Bilder > Bild

Varför finns det ett silhuettbi när jag vill lägga till en bild?

Ändra kamerans avstånd för att synkronisera referensbiet med storleken på bina och din bild kommer att vara optimal för analys.

Var i kupan ska jag ta bilderna?

Ta bilder från 2-3 yngelramar. Behövs 3000 -6000 bin.

Hur ska jag ta bilden?


Placera ramen så att du kan hålla telefonen med båda händerna. Mindre skakig. Ta gärna även i direkt solljus eftersom det ger större färgskala i bilderna. Undvik sidljus, det ger skuggor.

Ta bilden från 21 cm, ( 20-25 cm)  från ramen, i rät vinkel.

Oskarpa bilder, eller tagna för nära eller för långt ifrån kommer att försämra resultaten. På en modifierad Dadant (448 × 286 mm) ram, ta 4 bilder på varje sida. På en standard 3/4 Langstroth (448 × 159 mm) ta 2 bilder från varje sida. Undvik överlappning.

Tänk på dessa exempel hur du INTE tar bilder

Här är några bilder av god kvalitet

Vad är en samling?

En samling innehåller bilderna du tar från en bikupa eller till och med en bigård. Resultaten från analysen kommer att återspegla samlingens genomsnitt.

Kan bilder lagras i olika samlingar och skickas för analys senare?

Ja ta bilder och bygg samlingar offline, tryck gröna knappen uppe till höger (DONE) när du tagit klart bilderna. Klicka backsteg eller på analys när du är redo och ansluten.

Hur skapar jag nya samlingar?

Tryck på + knappen i nedre fältet.

Kan man redigera metadata, som bigård, bikupa osv?

Ja. Ett tips kan vara att förbereda att skapa bigårdar och bikupor innan du påbörjar arbetet. Då är det enkelt att bara välja den specifika bikupan när det behövs.

Finns det ett sätt att söka?

När du står i bigårdsvyn eller bikupavyn trycker du på sortering uppe till höger. Sökning läggs till i 3.0.

Hur tar jag bort en bild, samling, bikupa, bigården?

Tryck på tre punkter, välj radera.

Hur många bilder är maximalt i en samling?

Max 30

Hur många bilder ska jag ta från ett samhälle?

Beroende på angreppsnivå rekommenderas bilder med totalt  3000 – 6000 bin. Med 250 bin i varje bild ger 12 – 24 bilder, som täcker 2 – 4 yngelramar. Det räcker ofta med 12 bilder om det finns normal täckning av bin på ramarna.

Varför inte ta bilder från ramar ovanför spärrgallret?

Varroa finns företrädesvis i närheten av ynglet och resultaten tenderar att variera mer ju längre ifrån du tar bilderna.

När ska jag ta bilderna?

Helst i början av säsongen och strax efter ditt huvudsakliga honungsdrag, 1-2 månader innan övervintringen. Före och efter att skattlådorna sätts på/tas av kuporna.

Kan jag komma åt mina bilder och resultat?

Ja, de kan nås i appen.

Kan jag byta språk?

Standard är samma språk som i din telefon om vi har översatt till ditt språk annars är standard engelska. Utförda översättningar i 2.3  är kinesiska, japanska, holländska, engelska, finska, franska, tyska, italienska, litauiska, norska, rumänska, spanska, svenska och tjeckiska. Vi välkomnar all hjälp med att översätta till ytterligare språk.  För tillfället är FAQ endast på engelska och svenska. I appen endast engelska.

Hur zooma in?

För att validera resultat pincha med två fingrar. Nyp ihop och vidga.

OM APPEN

Vilken mobiltelefon behövs?

På Android 7.0 och på iOS 8.0

Var kan jag ladda ner appen?

Appstore och Google Play

Vad är priset för att använda appen? 

Gratis att ladda ner och analysera varroa. En prenumerationsmodell med betalning för ytterligare funktioner planeras.

Är appen beroende av internetanslutningen?

Du kan ta bilder offline och skicka för analys när du har anslutning. Analyser sker på våra servrar inte på klienten.

Hur lång tid tar det att fotografera en samling bilder?

Så lång tid det tar att lyfta 2-3 ramar ur yngelrummet. Cirka 5 minuter. 

Hur lång tid tar det att få resultat?

Beroende på antalet bilder och din anslutning tar det vanligtvis mindre än en minut. När bilderna laddats upp tar själva analysen några millisekunder.

Vad är varroa infestation?

Varroaangreppet mäts i antalet kvalster på bina dividerat med antalet bin. I ett prov med 3 kvalster på 300 bin, ger 3/300 = 0,01 = 1%. Det är antalet foretiska kvalster (kvalster på bin, inte i ynglet) som upptäcks i bilderna i förhållande till antalet bin. Den upptäckta angreppsnivån i bilderna multipliceras sedan med en faktor. Vi utvärderar ständigt vilken faktor vi använder. Faktorn återspeglar förhållandet mellan observerbart och faktiskt antal varroa på vuxna bin mätt med alkoholtvätt. (Faktorn kan komma att förändras när vår forskning fortskrider.) Den resulterande siffran delas sedan med antalet bin i de analyserade bilderna. Exempel: 3 kvalster upptäcks. 3 * faktor 8 (här godtyckligt värde) = 24 kvalster beräknade. 24 kvalster per 2500 bin i bilder = 24/2500 = 0,0096 ≈ 1% angrepp.

Vad är yngelstörning, (Brood disorder, bd)
När vi söker efter varroa analyserar vi också yngel och eventuella tecken på störningar, defekta celler. Funktionen låses upp genom en prenumeration.
AI har tränats på amerikansk och europeisk yngelröta, säckyngel, kalkyngel och celllock med onormala öppningar. Här finns en omfattande beskrivning av de viktigaste yngelsjukdomarna som beskrivs på den australiska webbplatsen.

Vårt begrepp, yngelstörning, bd, betyder både de sjukdomar som nämns ovan orsakade av bakterier, svampar och virus men inkluderar också eventuella onormala celllock. Detta kan bero på att bin avlägsnar celler där varroa detekteras eller dött yngel orsakat av kylning. Oavsett orsaken till bd bör det uppmärksammas som en stark signal som kräver en brådskande undersökning för att klargöra orsaken. I appen signalerar vi resultat i varje bild och på samlingen från en kupa med:

Naturligtvis påverkas resultatens noggrannhet av hur många av de totala cellerna som är synliga att analysera. Om några celler upptäcks rekommenderar vi att du skakar bin från ramen och tar ytterligare bilder. Det bör noteras att frånvaron av resultat (0 celler hittades) inte är en garanti för att samhället är friskt. Å andra sidan kan varje indikation också visa sig vara falsk eftersom det handlar om att sätta trösklar för att AI ska visa resultat. Vi har funnit att AI rapporterar på en nivå som gör det mycket tillförlitligt att hitta störningar trots att det kan indikera upptäckten med sannolikhet så låg som 10%. Vi visar även objekt med låg sannolikhet för att göra användaren medveten och själv bestämma hur resultatet ska tolkas.

Vad är Deformed Wing Virus, DWV?

Varroa överför virus när det äter på sitt rov. Närvaron av DWV är en stark indikator på hög infestationsnivå, även om frånvaro inte är ett tillförlitligt tecken att varroa inte är till hands. Därför bör du kolla närmare när DWV upptäcks. Analysnoggrannheten på DWV är ännu inte helt tillförlitlig men kommer att förbättras snart.

Är appen pålitlig?

I vår miljö hittas Varroa med stor noggrannhet. Ju fler bilder vi kan samla in, desto bättre kommer det bli. Neuralnätverket lär sig av sina fel och förbättras. Du är en del av ett stort banbrytande uppdrag. Rapportera fel och hjälp oss att förbättra.
Friskrivningsklausul: Resultaten är baserade på våra fältstudier och kan bero på bildkvalitet, plats, metoder för manuella analyser, biras, etc. Läs mer på https://beescanning.com/sv/studie/ Vi har genomfört fältstudier sedan 2016 och jämfört med resultat i bilder med alkotvätt från samma ramar bilderna togs. Om du vill kalibrera bildanalysresultaten med dina egna studier och tvätta prover med alkohol skulle vi uppskatta din feedback och införlivar gärna all ny kunskap som kan bero på dina speciella omständigheter. 

Tänk på att resultatet “låg infestation” inte är en garanti att du inte behöver behandla. Beroende på dina individuella förhållanden; som vilken typ av bin, tid under säsongen, reinvasion från grannar, kvalitet och antalet bilder kan det påverka resultatet. Å andra sidan om ett kraftigt angrepp registreras är det naturligtvis en stark signal som ska tas på allvar.

Hur kan man använda resultaten?

Resultaten visar om du behöver behandla samhället. Resultaten kommer även användas för att hitta trender och samhällen med varroaresistens.

Vilka meddelanden får man med resultaten?

0% Bra! Du kanske vill bekräfta detta resultat genom att samla in fler bilder och / eller undersöka med alkoholtvätt. Samhället kan vara av intresse för resistensavel.
<0,5% Beroende på när i säsongen kan det vara ok. Notera samhället för ytterligare utvärdering.
1 % Planera för behandling, övervaka noga.
2 % Varning, övervaka noga. Planera för behandling och drottningbyte.
3% Agera snart! Detta är en tröskel!
5% Stor fara! Samhället är i fara och kan vara en källa till reinvasion i ditt område. Agera omedelbart.

Hur ska jag behandla samhället?

Det finns många alternativ. Beroende på tid på säsongen och ditt sätt att sköta bin måste du välja den metod du föredrar. Läs mer på http://scientificbeekeeping.com/varroa-management/treatments-for-varroa/
Då det gäller val av bekämpningsmedel kan man resonera enligt följande

På våren/försommaren kan man knappast ge råd att använda sådana medel där risken att åstadkomma restämnen i honung är större än bara minimal. Då kan man inte föreslå Apistan (Tau-fluvallinate), Apivar (Amitraz), Bayvarol (Flumithrin), Checkmite (Coumaphose) USA. Sådana ämnens aktiva beståndsdelar är fettlösliga och upplagras i vax. Därför bör man undvika dessa över huvud taget. Men används de bör man rådet att markera de ramar mellan vilka man hänger remsor med dessa medel. När dessa cirkuleras ut ur bisamhället återvinns inte vaxet i dessa kakor utan bränns, för att undvika belastning av den gemensamma vaxpoolen i landet.

Tymolpreparat går bra att använda på våren/försommaren eftersom tymolbehandling med rätt mängd endast lite påverkar yngelsättningen. Restmängder av små mängder tymol är inte farligt för några inblandade, tvärtom. Tymol byggs inte upp i allt större mängder i vax. TYmol kräver normalt två appliceringar av några tymolkuddar. Den andra tio dagar efter den första. Efter ytterligare 10 dagar tas dessa bort. Vid varmt väder (30-35°) ges halva mängden var femte dag, dvs 4 ggr.
Oxalsyrabehandling i form av förångning (sublimering) går att använda på våren då bina tål mer än en behandling bättre än oxalsyradroppning av sockerlösning. Kanske att oxalsyradroppning går bättre än på senhösten/vintern mer än en gång. Då det finns yngel i bisamhället, vilket det gör på våren, krävs ca 3 ggr:s behandling med en veckas mellanrum för att täcka en yngelperiod. Behandling med oxalsyra kräver bra skyddsåtgärder för biodlaren.

Båda dessa behandlingar går också att använda mitt i sommaren om det skulle behövas. Endast en mindre del samhällen kommer att behöva det. Man väntar då gärna med skörd av honungs tills det gått en vecka mellan att bekämpning avslutats och skörd för att undvika för höga restmängder i honung. Kom dock ihåg att det är viktigare att rädda samhällen än att rädda en liten mängd honung från några ofarliga extra molekyler.
S k korttidsbehandling med myrsyra sker oftast bara en gång. Skall sådan behandling vara effektiv kräva precis som med oxalsyra 3 ggr med en veckas mellanrum. Myrysra hämmar yngelsättningen mer än oxalsyra med sådan behandling.

Vid sensommar/höstbehandling kan man använda tymol enligt ovan, Apistan, Apivar, Bayvarol, Checkmite (USA), eller oxalsyraförångning 3 ggr.
Man kan avvakta med oxalsyrabehandling om man väljer detta, om inte angreppsgraden av varroa är mycket hög, till senhösten/vintern då samhället är yngelfritt med oxalsyradroppning 1 ggn.

Tymol och organiska syror (oxalsyra och myrsyra) är godkända att använda i ekologiska biodlingar.
(Erik Österlund)

Var lagras analyserade bilder?

Bilder lagras på våra servrar och / eller i molnet.

Vem äger bilderna?

Du. Vi äger rätten att använda dem enligt ditt avtal i användarvillkoren. Även efter att du väljer att ta bort dina bilder.

Vad händer om jag tappar min telefon?

Dina bilder återställs från servern och dyker upp när du loggar in på ditt konto.

Vad symboliserar appikonen?

Den signalerar en teknologi som kan hjälpa våra bin. De dynamiska sexhörningar signalerar bin, den röda pricken varroa och fara, wifi-ränder signalerar kommunikation.

Vad är noggrannheten för bilddetektering av varroa?

I vår miljö är den så kallade “recallen” cirka 80%. Det betyder att programvaran hittar 8 av 10 varroa som är optiskt synliga. Vi anser att det är tillräckligt för praktiska ändamål och varnar biodlaren i tid. NN kan hitta kvalster även om bara delar av det är synliga eller om det är under en vinge. Resultatet kan påverkas av optiska omständigheter. Vi kommer att fortsätta lära oss att tolka svåra objekt. Analys av videosekvenser kommer att öka noggrannheten och vår kunskap om hur parasiten och värden samexisterar.

Vad är noggrannheten i att räkna bin?

I vår miljö är mjukvaruprestandan cirka +/- 5%. Räkning sker med en helt annan teknik jämfört med kvalster detektion. Prestandan kommer att förbättras snabbt.

Hur exakt är det att upptäcka drottningen?

I vår miljö är mjukvaruprestandan bättre än +/- 5%, den är faktiskt lite bättre. Att upptäcka drottningen är en mycket enklare uppgift än varroa. Tidigare modeller av NN var bra på att hitta drottningen men gjorde samtidigt många misstag och angav särskilt långa bin falskt. Vi har därför avaktiverat den här funktionen men tar upp den när prestandan har förbättrats.

Kan appen hitta drottningen direkt?

Vi planerar att aktivera offlinefunktioner i uppdateringar.

Vad är noggrannheten för DWV-detektion?

Prestanda ännu inte tillförlitlig + – 20% men förbättras. Vi lägger till det nu och skulle vara tacksamma för fler bilder med DWV för att träna det neurala nätverket. NN verkar falskt identifiera en del nyfödda bin med DWV. Det är förståeligt eftersom NN verkar koppla unga bin till DWV. Äldre bin visar sällan DWV eftersom skadade bin normalt elimineras snabbt.

Appen rapporterar ibland ett bi falskt som drottning och / eller bi_med_varroa.

Falska positiva resultat kommer att minska när AI lär sig av rapporter och från vår pågående träning.

 

GLOBAL HEAT MAPS

När: Visar senaste aktuella resultaten av analyser av varroa med appen under 2021.

Vad: Färgskalans intensitet visar antalet varroa i en kollektion* där minimum är minst 1 varroa och maximum 105 varroa. 

Var: Positionen** för varje kollektion är slumpad med ett filter som varierar mellan 140 – 840 meter. Kollektioner från samma bigård kan visas utspridda på kartan.

Zoomnivåer: För att skydda användarnas information har möjligheten att zooma in begränsats.

Kartan: Kartan genereras av Google. Vägar och fastighetsgränser visas inte.

* En Kollektion är en grupp analyserade bilder, maximalt 30 stycken, vanligen tagna från ett visst samhälle vid ett tillfälle.

** Positionen förutsätter att användaren tillåtit att GPS noteras i bilderna.
varroa heat map fribi

 

GDPR

Maila alla frågor till support@beescanning.com

Varför samlas GPS-information?

Vi vill använda det för att hitta områden i världen där bin är friska och för att korrelera detta med andra metadata som ras osv, i sökandet efter resistens.

Stänga appen?

På iPhones med hemknapp dubbelklickar du på den och sveper upp för att avsluta appen. X, dra uppåt och till höger. Tryck försiktigt på appikonen och på minustecknet på varje app för att avsluta.

Appen stannar / kraschar?

Rapportera gärna. Dina bilder kommer att vara säkra och hämtas från servern när du loggar in igen.

PROJEKT

Hur lär sig det neurala nätverket?

Neurala nätverket, NN, tränas aktivt av en professionell deep learning expert som har tillgång till en stor mängd träningsdata. Kort sagt, en bild av ett bi med varroa visas för det neurala nätverket och vi låter nätverket gissa. Om nätverket gissar fel meddelar vi det. Det kommer då att justera sig lite grand för att göra en bättre gissning nästa gång. Genom att göra detta flera tusen gånger kommer det neurala nätverket att lära sig mycket abstrakta funktioner och så småningom bli bättre än en människa på att visuellt upptäcka kvalster. Detta är ett mycket förenklat sätt att se det. I verkligheten är ett konstgjordt neuralt nätverk ett mycket komplicerat tingest av matematiska beräkningar, som finns i många olika former. En av de första milstolparna för utvecklingsgruppen var att hitta det sätt att träna som är optimalt för just denna uppgift. Hitta mycket små föremål i en enorm mängd information. Detta är mycket svårare än att jämföra bilder med ett bibliotek med kända föremål.

Vad händer om ni inte hittar tillräckligt med träningsbilder för det neurala nätverket?

En crowdsourcing-kampanj säkrade resurser för att utveckla Tagger, vårt verktyg för att strukturera bilder och manuellt märka regioner för att träna NN. Vi har idag samlat ungefär 35 000 bilder och kommer att fortsätta använda data som samlas in från appen som ett verktyg för vidareutbildning av det neurala nätverket.

Kan utvecklingsgruppen faktiskt lösa denna uppgift?

Sedan slutet av 2018 samarbetar vi med Neurolearn AB, en spinoff från Örebro Universitets AI-forskning. BeeScanning har knutit till sig banbrytande utvecklare inom alla nödvändiga områden; inom AI såväl som inom moln- och systemarkitektur.

Varför har det inte gjorts tidigare?

Den nödvändiga hårdvaran och programvaran var inte tillräckligt utvecklad 2016 och idén var förmodligen för långtgående för att tas på allvar. Innovatören Björn Lagerman har en lång erfarenhet att kombinera kunskap på nya och kreativa sätt samt förmågan att leda komplexa projekt.

Var kan jag ladda upp bilder?

Bilder laddas upp automatiskt till vår webbplats Tagger. Du kan också ladda upp manuellt på http://tagger.beescanning.com och bidra med märkning och granskning av regioner.

Hur finansieras projektet?

Ursprungligen finansierades vi av stödjare på Kickstarter. Därefter finansiering från Jordbruksverket, European Innovation Program, EIP och Vinnova. Vi stöds också av Almi Örebro och Handelsbanken i Lindesberg. Läs mer på http://fribi.se/sponsorer/

Varför har BeeScanning fått så många priser?

Vi är mycket glada över att ha fått 15 utmärkelser. Det har varit mycket värdefullt för projektets utveckling, finansiering och nätverk. Vi tror att det är en kombination av en växande medvetenhet om binas betydelse och deras  problem samtidigt som projektet bygger på avancerad teknologi. Det är en ovanlig blandning av hightech och lowtech. Se mer under https://beescanning.com/awards

Förklaring till omröstning “I nästa version”

 1. DWV
  Deformerade vingar är en en stark indikation på att samhället är svårt angripet av varroa. Om ett samhälle inte kan rensa bort dwv-skadade bin är det i stor fara.
 2. Drottning:
  Appen är ganska säker på att hitta drottningen men kan ibland missta bin med lång bakkropp för drottning.
 3. Yngelsjukdomar:
  Planeras att ge varning när onormala celler hittas. AI tränas på säck- och kalkyngel samt europeisk- och amerikansk yngelröta. Eftersom vissa kliniska symptom är snarlika och bara kan skiljas genom provtagning och laboratorieanalyser kommer vi begränsa rapporterade resultat till att ge varning om behov av närmare inspektion. Varningen kommer eventuellt utformas på en skala av stigande behov av åtgärd.
 4. Svärmceller:
  Drottningceller i olika stadier, inklusive stilla byte kan indikeras.
 5. Antal bin i bilden:
  I varje bild analyseras antal bin, men visas inte dagsläget
 6. Bistyrka:
  Om användaren uppger ramstorlek, antal ramar/låda och antal lådor kan vi beräkna bistyrkan utifrån bitätheten i bilderna.
 7. Statistik:
  Jämförelser mellan olika analystillfällen kan användas för beräkning av kvalsterpopulationens utveckling och därmed samhällets eventuella motståndskraft.
 8. Skötsel:
  Verktyg för anteckningar om skötsel, drottning, behandling, skörd etc..
 9. Osäkra varroa?:
  Visa hittade varroa där AI bedömer sannolikheten under 80%.


Vad är fortsättningen?

Via prenumeration eller medlemskap kommer vi erbjuda ett antal betaltjänster. I en enkät på förstasidan kan du rösta på vad du vill se i kommande version.

”Friska bin i friska landskap” är vår vision för nästa steg  – The Swarm. Ett forsknings- och kunskapscenter för pollinerande insekter och framtidens jordbruk baserat på BeeScannings teknologi.